در تاریخ 98/10/18  کارفرما: جناب آقای دکتر رضوانیان زاده، آقای مهندس سعیدی، آقای مهندس ترکش اصفهانی و مشاور محترم آقای مهندس پورتحویلداری ، کارفرمای محترم جناب آقای مهندس هادی و جناب مهندس قربانی رئیس هیات مدیره شرکت پاراوان گستر شمال از پروژه جواد الائمه (ع) بازدید بعمل آوردند.

تصاویر بازدید :